Skip to main content

Farurer Baron 140g


CHF 19.60

Chilisalsiz 85g


CHF 11.05

Farurer Baron


CHF 140.00

Chilisalsiz 95g


CHF 12.30

Farurer Baron 137g


CHF 19.20

Bergsalsiz 95g


CHF 11.40

No 2 Hirsch-Salami, grobkörnig


CHF 17.60

No 1 Hirsch-Salsiz ca. 80%, feinkörnig


CHF 15.90

No 12 Gamsolini


CHF 9.90

No 11 Hirsch-Salsiz Puro 150g


CHF 17.50

No 4 Gams-Salsiz, feinkörnig


CHF 15.90

No 6 Steinbock-Salsiz 100g feinkörnig


CHF 10.50